MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

30 de enero de 2009REPOBLACIÓ FORESTAL A LES USERES
La UJI, a través de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, organitza diverses jornades de repoblació forestal a les Useres.
Dates: dissabtes 14, 21 i 28 de febrer, 7 de març (reservat per alumnes de la Universitat de Majors) de 2009
Nombre de places per dia: màxim 50.
Hora d'eixida: a les 8.30 h. des de l'Àgora.
Hora aproximada de tornada: a les 16.00 h.
(Dinar inclós) Inscripció gratuïta.
Termini d'inscripció: 9 de febrer del 2009
A l'hora de realitzar la inscripció s'ha d'indicar el dia seleccionat.
Més informació en l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, ocds@uji.es
La inscripció la podeu realitzar bé per fax, personalment en l'oficina o per internet: http://inscripció.es/
Durant el mes de febrer també tenen programat realitzar un CURS DE VOLUNTARIAT FORESTAL.

REPOBLACIÓN FORESTAL EN USERAS
La UJI, a traves de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, organiza diversas jornadas de repoblación forestas en el término de Useras.
Fechas: sábados 14, 21 y 28 de febrero, 7 de marzo (reservado para alumos de la Universidad de Mayores) de 2009
Número de plazas por día: máximo de 50.
Hora de salida: a las 8.30 h. desde el Ágora.
Hora aproximada de vuelta: a las 16.00 h.
(Comida incluida) Inscripción gratuita.
Plazo de inscripción: 9 de febrero de 2009
A la hora de realizar la inscripción se ha de indicar el día seleccionado.
Más información en la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, ocds@uji.es
La inscripción la podéis realizar bien por fax, personalmente en la oficina o por internet: http://inscripcio.uji.es/
Durante el mes de febrero también tienen programado realizar un CURSO DE VOLUNTARIADO FORESTAL.

28 de enero de 2009(Fotos 1 i 2: exemplar tortuga autòctona)
ESPÈCIES INVASORES (1)
L'EXTINCIÓ DE LES TORTUGUES AUTÒCTONES EN LA MARJAL DE CASTELLÓ.
No comptem amb dades estadístiques al respecte, però els que observem dia a dia l'ecosistema de la Marjal de Castelló, estem sent testimonis de la desaparició de les tortugues autòctones i la proliferació incontrolada de l'espècie invasora coneguda com a Tortuga de Florida (Trachemys scritpta elegans) tal com ocorre en molts altres ecosistemes humits, però sense que les administracions competents apliquen les mateixes campanyes de captura i control que es realitzen en altres aiguamolls de la comunitat.
- El Conveni Ramsar establix que els aiguamolls, estiguen legalment protegits o no, han de ser objecte d'inventariació i reconeixement i s'ha d'evitar la seua degradació.
- La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana contempla una protecció amb caràcter general per a les zones humides, coves i vies pecuàries.
- El Catàleg de zones humides de la Comunitat Valenciana en l'article 2.1. establix entre altres que ..."Al tractar-se d'una catalogació promoguda des de l'àmbit autonòmic, ha de ser el nivell de referència a aconseguir, quedant per tant exclosos en la mateixa aquells que posseïsquen només un interés local; exclusió que en absolut significa desprotecció, perquè les legislacions urbanística i territorial posseïxen suficients instruments de protecció i mecanismes de gestió per a garantir la seua conservació com a sòl no urbanitzable d'especial protecció".
El Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna amenaçades cataloga la tortuga europea (Emys orbicularis) com una espècie vulnerable ("espècies, subespècies o poblacions que corren el risc de passar a la categoria de "en perill d'extinció" en un futur immediat si els factors adversos que actuen sobre elles no són corregits") i la tortuga leprosa (Mauremys leprosa) com a espècie protegida, constant així mateix com a espècie tutelada la tortuga americana (Trachemys scripta) (..."Espècies exòtiques amb poblacions reproductores en llibertat que requerisquen de l'adopció de mesures de control de poblacions").
Per tot el que s'indica anteriorment des de l'Associació es va a cursar una sol·licitud a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per a que incloga a la Marjal de Castelló en la relació d'ecosistemes humits on s'apliquen les campanyes anuals de captura i control de la tortuga de florida i evitar si encara és possible, l'extinció de les tortugues locals en la zona en un termini breu de temps.
En pròxims post inclourem informació sobre altres espècies invasores com la gambúsia, la carpa, el cranc americà, etc, que tant de mal estan causant a les espècies autòctones.
(Fotos 2 i 3: exemplar de Tortuga de Florida)
CARACTERÍSTIQUES I PROBLEMÀTICA DE LES TORTUGUES DE FLORIDA:
Els primers exemplars de Trachemys scripta van arribar a Europa, procedents de Florida amb la liberalització incontrolada d'exemplars adquirits com a animals de companyia. En el seu procés de creixement es convertix en una tortuga de grans dimensions, que embruta molt l'aigua, menja en grans quantitats i té una certa tendència agressiva.
Tot açò provoca que siga més gran que les tortugues autòctones, produïx més descendència, arriba a la maduresa sexual abans i la seua dieta és molt més variada, per la qual cosa té tots els avantatges per a competir amb les tortugues locals. Pot arribar a transmetre malalties com la salmonel·losi.
ESPECIES INVASORAS (1)
LA EXTINCIÓN DE LOS GALÁPAGOS AUTÓCTONOS EN LA MARJAL DE CASTELLÓN.
No contamos con datos estadísticos al respecto, pero para los que observamos día a día el ecosistema de la Marjal de Castellón, estamos siendo testigos de la desaparición de los galápagos autóctonos y la proliferación incontrolada de la especie invasora conocida como Tortuga de Florida (Trachemys scritpta elegans) tal como ocurre en muchos otros ecosistemas húmedos, pero sin que las administraciones competentes apliquen las mismas campañas de captura y control que se realizan en otros humedales de la comunidad.
- El Convenio Ramsar establece que los humedales, estén legalmente protegidos o no, han de ser objeto de inventariación y reconocimiento y se ha de evitar su degradación.
- La Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana contempla una protección con carácter general para las zonas húmedas, cuevas y vias pecuarias.
- El Catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana en su artículo 2.1. establece entre otros que ..."Al tratarse de una catalogación promovida desde el ámbito autonómico, debe ser el nivel de referencia a alcanzar, quedando por tanto excluidos en la misma aquellos que posean solamente un interés local; exclusión que en absoluto significa desprotección, pues las legislaciones urbanística y territorial poseen suficientes instrumentos de protección y mecanismos de gestión para garantizar su conservación como suelo no urbanizable de especial protección".
El Catálogo Valenciano de Especies de Fauna amenazadas cataloga el galápago europeo (Emys orbicularis) como una especie vulnerable ("especies, subespecies o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoria de "en peligro de extinción" en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidas") y el galápago leproso (Mauremys leprosa) como especie protegida, constando asimismo como especie tutelada el galápago americano (Trachemys scripta) (..."Especies exóticas con poblaciones reproductoras en libertad que requieran de la adopción de medidas de control de poblaciones").
Por todo lo indicado anteriormente desde la Asociación se va a cursar una solicitud a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para que incluya a la Marjal de Castellón en la relación de ecosistemas húmedos donde se apliquen las campanas anuales de captura y control de la tortuga de florida y evitar si aún es posible, la extinción de los galápagos locales en la zona en un plazo breve de tiempo.
En próximos post incluiremos información sobre otras especies invasoras como la gambusia, la carpa, el cangrejo americano, etc, que tanto daño están causando a las especies autóctonas.
CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMÁTICA DE LAS TORTUGAS DE FLORIDA:
Los primeros ejemplares de Trachemys scripta llegaron a Europa, procedentes de Florida con la liberalización incontrolada de ejemplares adquiridos como animales de compañía. En su proceso de crecimiento se convierte en una tortuga de grandes dimensiones, que ensucia mucho el agua, come en grandes cantidades y tiene una cierta tendencia agresiva.
Todo esto prococa que sea más grandes que las tortugas autóctonas, produce más descendencia, llega a la madurez sexual antes y su dieta es mucho más variada, por lo que tiene todas las ventajas para competir con los galápagos locales. Puede llegar a transmitir enfermedades como la salmonelosis.

13 de enero de 2009X VOLTA A LES ERMITES DE BURRIANA
DATA: 25.01.09
8.00 H: Concentració en el Casal de la Falla Don Bosco
8.30 H: Eixida enfront del Col·legi Salesians
Qui desitge inscriures per a poder optar a : Avituallament, menjar de germandat i certificat de la prova, haurà de dirigir-se al Casal de la Falla Don Bosco, consultar dates i horaris en http://www.falladonbosco.es/
El Magnific Ajuntament de Burriana l'any 2003 va editar un llibre titulat "El Camí de les Ermites de Burriana", escrit per Juan Emilio Gumbau González i Héctor Carda Navarro, amb la col·laboració de Josep Ens García, on es descriu tot el trajecte, de manera amena com si d'una guia de viatges es tractara, la situació, història i anècdotes de les Ermites de Burriana.
Durant el recorregut entre altres paratges, es troba el Clot de la Mare de Déu, declarat paratge natural municipal i inclòs en el catàleg de zones humides de la comunitat valenciana, amb una superfície de 17,84 ha.
Es tracta d'un estany que s'adscriu al complex fluvial del riu Millars (més concretament el riu Anna) i que s'abastix d'aigua per la presència d'un ullal de certa importància que presenta una vegetació de macrófits ben conservada amb restes de vegetació típica de bosc de ribera, que és aprofitada per l'avifauna aquàtica com a zona de descans.
Vegetació: Característica dels boscos de ribera amb xops i salzes en els marges exteriors del llit, canyissos, joncs en contacte amb l'aigua. En la desembocadura, la vegetació es fa mes halòfila (salina) apareixent tamarisc.
Fauna: Destaca la presència d'aus aquàtiques com el cabussonet, el gomet i l'esplugabous entre altres, mentres que del grup dels rèptils destacar la colobra d'aigua, la colobra bastarda i la tortuga europea.

X VOLTA A LES ERMITES DE BURRIANA
FECHA: 25.01.09
8.00 H: Concentración en el Casal de la Falla Don Bosco
8.30 H: Salida frente al Colegio Salesianos
Quien desee inscirbirse para poder optar a : Avituallamiento, comida de hermandad y certificado de la prueba, deberá dirigirse al Casal de la Falla Don Bosco, consultar fechas y horarios en http://falladonbosco.es/
El Magnifico Ayuntamiento de Borriana el año 2003 editó un libro titulado "El Camí de les Ermites de Burriana", escrit per Juan Emilio Gumbau González y Héctor Carda Navarro, amb la colaboración de Josep Nos García, donde se describe todo el trayecto, de manera amena como si de una guía de viajes se tratara, la situación, historia y anecdotas de las Ermitas de Burriana.
Durante el recorrido entre otros parajes, se encuentra el Clot de la Mare de Déu, declarado paraje natural municipal e incluido en el catálogo de zonas húmedas de la comunidad valenciana, con una superficie de 17,84 Ha.
Se trata de un paleocauce que se adscribe al complejo fluvial del rio Mijares (más concretamente el rio Anna) y que se abastece de agua por la presencia de un manantial de cierta importancia que presente una vegetación de macrófitos bien conservada con restos de vegetación típica de bosque de ribera, que es aprovechada por la avifauna acuática como zona de descanso.
Vegetación: Característica de los bosques de ribera con chopos y sauces en los márgenes exteriores del cauce, carrizos juntos en contacto con el agua. En la desembocadura, la vegetación se hace mas halófila (salina) apareciendo tamarisco.
Fauna: Destaca la presencia de aves acuáticas como el zampullín, el avetorrillo común y la garcilla bueyera entre otros, mientras que del grupo de los reptiles destacar la culebra de agua, la culebra bastarda y el galápago europeo.

2 de enero de 2009REUTILITZACIÓ d'EQUIPS INFORMÀTICS
Moltes vegades s'aprofiten estes dates de Nadal o les rebaixes per a renovar els equips informàtics. És habitual que els ordinadors nous substituïsquen els vells o acaben en el contenidor. Però, encara que ens pareguen que puguen semblar obsolets, estos ordinadors poden tindre una nova utilització en el Tercer Món o en organitzacions que no disposen de mitjans econòmics per a adquirir-los. Hi ha moltes organitzacions que acceptaràn els vostres equips, entre altres destaquem la campanya de recollida d'Amics de Palanques de Castelló (C/ Manuel Bellido, 17-1º-2ª, 12006-Castelló, Telèfon: 964.062087, pàgina web: http://www.amicsdepalanques.org/) i per l'organització Nuevas Tecnologías que els envia a l'Àfrica (pàgina web: http://www.ntafrica.org/)

REUTILITZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Muchas veces se aprovechan estas fechas de Navidad o las rebajas para renovar los equipos informáticos. Es habitual que los ordenadores nuevos sustituyan a los viejos o acaben en el contenedor. Pero, aunque nos parezcan que puedan parecer obsoletos, estos ordenadores pueden tener una nueva utilización en el Tercer Mundo o en organizaciones que no disponen de medios económicos para adquirirlos. Hay muchas organizaciones que aceptaràn vuestros equipos, entre otras destacamos la campaña de recogida de Amics de Palanques de Castellón (C/ Manuel Bellido, 17-1º-2ª, 12006-Castellón, Tlno. 964-062087, página web: http://www.amicsdepalanques.org/) y por la organización Nuevas Tecnologías que los envia a Africa (página web: http://ntafrica.org/)