MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

3 de junio de 2010


III ANIVERSARI
Aquest mes de juny de 2010 complim el nostre tercer aniversari, este últim any per raons alienes a la nostra voluntat, no hem pogut celebrar entre altres coses, la III Volta a peu per la Marjal de Castelló, però esperem poder organitzar-la de cara a la vinent tardor i aprofitar així per a veure la Marjal en esta època amb les seues característiques paisatgístiques particulars o si és el cas realitzar una visita al Molí la Font i així d'esta manera reprendre en la seua normalitat l'activitat habitual de l'associació.
III ANIVERSARIO
Este mes de junio de 2010 cumplimos nuestro tercer aniversario, este último año por razones ajenas a nuestra voluntad, no hemos podido celebrar entre otras cosas, la III Volta a peu per la Marjal de Castelló, pero esperamos poder organizarla de cara al próximo otoño y aprovechar así para ver la Marjal en esta época con sus características paisajisticas particulares o en su caso realizar una visita al Moli la Font y así de esta manera retomar en su normalidad la actividad habitual de la asociación.

JORNADES SOBRE RAPAÇOS NOCTURNES: "PROJECTE MUSSOLS: FOMENT I CONSERVACIÓ DE RAPAÇOS NOCTURNES EN TRES ECOSISTEMES VALENCIANS"
Estes jornades les organitza el Grup d'Anellament LLEBEIG i la Societat Valenciana d´Ornitologia (SVO) i estan patrocinades pel Programa de Voluntariat Ambiental VOLCAM de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM).El curs, tant de teòric com pràctic, es desenvoluparà en el Casal d´Esplai (Devesa d'El Saler, València). Està dirigit a tot tipus de públics, tant a persones amb coneixements sobre el tema com a públic sense cap tipus de coneixements sobre les rapaços nocturnes.Les places són limitades i la preinscripció n és obligatòria. Per a preinscriure's cal fer un ingrés de 15€ (si s'és soci@ de SVO) o de 30€ (si no s'és soci@) en el número de compte que apareix en el cartell de les jornades, indicant nom i cognoms i PROJECTE MUSSOLS. Així mateix, una vegada fet açò, cal enviar un correu a algun dels organitzadors per a saber que s'ha realitzat la preinscripció n correctament.Una vegada realitzada la preinscripció n, els organitzadors es posaran en contacte amb els interessats per a concretar l'hora de trobada el dia que donen començament les activitats.Posteriorment a la realització del curs es preveuen una sèrie de jornades de camp per a la realització de mostratges, anellament científic i col·locació de caixes niu, a les que poden assistir tant les persones que hagen participat en les Jornades com les que no ho hagen fet.
Més informació en: http://www.svornitologia.org/

JORNADAS SOBRE RAPACES NOCTURNAS: "PROYECTO BUHOS: FOMENTO Y CONSERVACION DE RAPACES NOCTURNAS EN TRES ECOSISTEMAS VALENCIANOS"E
Estas jornadas las organiza el Grupo de Anillamiento LLEBEIG y la Societat Valenciana d´Ornitologia (SVO) y están patrocinadas por el Programa de Voluntariado Ambiental VOLCAM de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).El curso, tanto teórico como práctico, se desarrollará en el Casal d´Esplai (Devesa de El Saler, Valencia). Está dirigido a todo tipo de públicos, tanto a personas con conocimientos sobre el tema como a público sin ningún tipo de conocimientos sobre las rapaces nocturnas.Las plazas son limitadas y la preinscripció n es obligatoria. Para preinscribirse hay que hacer un ingreso de 15€ (si se es soci@ de SVO) o de 30€ (si no se es soci@) en el número de cuenta que aparece en el cartel de las jornadas, indicando nombre y apellidos y PROJECTE MUSSOLS. Asimismo, una vez hecho ésto, hay que enviar un correo a alguno de los organizadores para saber que se ha realizado la preinscripció n correctamente.Una vez realizada la preinscripción, los organizadores se pondrán en contacto con los interesados para concretar la hora de encuentro el día que den comienzo las actividades. Posteriormente a la realización del curso se prevén una serie de jornadas de campo para la realización de muestreos, anillamiento científico y colocación de cajas nido, a las que pueden asistir tanto las personas que hayan participado en las Jornadas como las que no lo hayan hecho.
Más información en: http://www.svornitologia.org/

4t CONCURS DE FOTOGRAFIA FUNDACIÓ SANT ISIDRE CASTELLÓ
"EL COLOR I L'AIGUA DE LA NOSTA TERRA"
La Fundació Sant Isidre ha convocat el 4t concurs de fotografia amb el tema : "EL COLOR I L'AIGUA DE LA NOSTRA TERRA"
Resum Bases:
1.- Participants: Podran participar les persones físiques, majors d'edat, sense importar la seua nacionalitat. La participació en este concurs suposa la total acceptació d'estes bases.
2.- Per a enviar les obres: Les obres podran ser depositades en qualsevol oficina de Caixa Rural Castelló en les dates previstes, a més de la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI de l'autor/a
- Fitxa d'inscripció degudament omplida.
- Autorització per a la reproducció degudament omplida.
Cada participant podrà enviar un màxim de 3 obres.
Les obres hauran d'entregar-se en paper fotogràfic, sense suport. Les dimensions exteriors del paper deuen ser de 20x 30 cm., si bé la imatge en l'interior tindrà format lliure. Les imatges deuen ser preferentment panoràmiques horitzontals, ja que d'elles es triarà la imatge del calendari 2011 de l'entitat (La resolució mínima haurà de ser de 300 p). Les fotografies hauran de ser inèdites.
No s'admet el fotomuntatge.
4.- Terminis: El termini de recepció de les fotografies comença el dia de la publicació d'estes bases i es tanca a les 24.00 h. del divendres 23 de juliol del 2010.
5.- Selecció de les obres: De les obres seleccionades, el comité organitzador triarà 10 que es consideraran com a finalistes.
6.- Exposició de les obres seleccionades: Les obres seleccionades com a finalistes s'exposaran en el Centre Social Sant Isidre de Caixa Rural Castelló, ubicat en el carrer En mig de la capital, des de el 13 al 24 d'octubre del 2010.
7.- Jurat: El jurat està format per professionals de la fotografia de contrastada experiència i categoria de Castelló.
8.- Premis: El jurat triarà 10 fotografies finalistes que millor s'ajusten als criteris del concurs, prenent en consideració la seua qualitat tècnica i artística i que seran premiades amb 50 € i diploma
Entre 10 fotografies seleccionades, el jurat triarà una sola com a guanyadora a qui li correspondran 500 euros més diploma de guanyador.
Qualsevol de les obres seleccionades, podrà ser triada per l'entitat com a imatge del calendari per a l'any 2011. Els premis podran declarar-se deserts i el veredicte del concurs serà inapel·lable.
Més informació en : http://www.crcs.es/

4º CONCURSO DE FOTOGRAFIA FUNDACIÓN SAN ISIDRO CASTELLON
"EL COLOR Y EL AGUA DE NUESTA TIERRA"
La Fundación San Isidro ha convocado el 4º concurso de fotografía con el tema : "EL COLOR Y EL AGUA DE NUESTRA TIERRA"
Resumen Bases:
1.- Participantes: Podrán participar las personas físicas, mayores de edad, sin importar su nacionalidad. La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases.
2.- Envio de las obras: Las obras podrán ser depositadas en cualquier oficina de Caja Rural Castellón en las fechas previstas, además de la documentación siguiente:
- Fotocopia del DNI del autor/a
- Ficha de inscripción debidamente cumplimentadas
- Autorización para la reproducción debidamene cumplimentadas.
Cada participante podrá enviar un máximo de 3 obras.
Las obras deberán entregarse en papel fotográfico, sin soporte. Las dimensaiones exteriores del papel deben de ser de 20x 30 cm., si bien la imagen en el interior tendrá formato libre. Las imágenes deben de ser preferentemente panorámicas horizontales, ya que de ellas se elegirá la imagen del calendario 2011 de la entidad (La resolución mínima habrá de ser de 300 p). Las fotografías deberán ser inéditas.
No se admite el fotomontaje.
4.- Plazos: El plazo de recepción de las fotografías comienza el día de la publicación de estas bases y se cierra a las 24.00 h. del viernes 23 de julio de 2010.
5.- Selección de las obras: De las obras seleccionadas, el comité organizador elegirá 10 que se considerarán como finalistas.
6.- Exposición de las obras seleccionadas: Las obras seleccionadas como finalistas se expondrán en el Centro Social San Isidro de Caja Rural Castellón, ubicado en la calle Enmedio de ls capital, esde el 13 al 24 de octubre de 2010.
7.- Jurado: El jurado está formado por profesionales de la fotografia de contrastada experiencia y categoría de Castellón.
8.- Premios: El jurado elegirá 10 fotografías finalistas que mejor se ajusten a los cirterios del concurso, tomando en consideracion su calidad técnica y artística y que serán premiadas con 50 € y diploma
En las 10 fotografías seleccionadas, el jurado elegirá una sola como ganadora a la que le corresponderán 500 euros más diploma de ganador.
Cualquiera de las obras seleccionadas, podrá ser elegida por la entidad como imagen del calendario para el año 2011. Los premios podrán declararse desiertos y el fallo del concurso será inapelable.
Más información en : http://www.crcs.es/