MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

4 de mayo de 2007GUIES BASE PER A L’IDENTIFICACIÓ I CONEIXIMENT DE LES AUS A LA MARJAL DE CASTELLÓ

El passat dia 2 de maig de l'actual és va presentar l'últim treball de l'Associació Grup Au d'Ornitología, titulat "Aus a la desembocadura del riu Sec de Castelló", de Barreda, J. i Castany, J. 2007 i financiat per l'Ajuntament de Castelló, en ell podem trobar els resultats de l'estudi cientific realitzat en la desembocadura del riu Sec des de 1999 fins 2004. Es tracta d'una obra escrita en la mesura justa per a ser un bonc recurs tant en mans de técnics experts com d'aficionats i escolars, en ella queden reflectides la majoría d'aus que podem observar també en la zona de la Marjal, de manera que en serveix com a guia d'identificació i coneiximent d'aquestes.
Un treball aquest que complementa en quan a guia per al coneiximent e identificació de les aus, l'obra titulada "Guía de aves comunes en la provincia de Castellón", editada pel Seminari d'Ornitología i Ecologia dels IES Caminás i Matilde Salvador i l'Associació Grup Au d'Ornitología d'Onda, de Castany,J; Barreda,J; López,G y Vivó, M., 1999, financiat per la Diputació de Castelló, manual en el que queden reflectides d'una manera molt didàctica i pràctica les aus mes comunes que podem trobar en la província i en les zones humides en particular.
En definitiva dos obres bàsiques per al coneiximent de les nostres aus, fetes amb dos objectius clars, per una banda el científic i per una altra el divulgatiu, tant per a experts, escolars o amants de la natura en general.


GUÍAS BASE PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS AVES EN LA MARJAL DE CASTELLÓN.

El pasado día 2 de mayo del actual se presentó el último trabajo de la “Associació Grup Au d’Ornitología”, titulado “Aus a la desembocadura del riu Sec de Castelló”, de Barreda,J. i Castany,J.,2007 y financiado por el Ayuntamiento de Castellón, en él podemos encontrar los resultados del estudio científico realizado en la desembocadura del rio Seco desde 1999 hasta 2004. Se trata de una obra escrita en la justa medida para ser un buen recurso tanto en manos de técnicos expertos, como de aficionados y escolares, en ella quedan reflejadas la mayoría de aves que podemos observar también en la zona de la Marjal, de manera que nos sirve como guía de identificación i conocimiento de éstas.
Un trabajo éste que complementa en cuanto a guía para el conocimiento e identificación de las aves, la obra titulada “Guía de aves comunes en la provincia de Castellón”, editada por el Seminario de Ornitología y Ecología del IES Caminás i Matilde Salvador i la “Associació Grup Au d’Ornitología d’Onda”, de Castany, J.; Barreda, J.; López, G. y Vivó, M., 1999, financiado por la Diputación de Castellón, manual en el que quedan reflejadas de una manera muy didáctica y práctica las aves más comunes que podemos encontrar en la provincia de Castellón y en las zonas húmedas en general.
En definitiva dos obras básicas para el conocimiento de nuestras aves hechas con dos objetivos claros, por una banda el científico y por otra el divulgativo tanto para expertos, escolares o amantes de la naturaleza en general.