MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

28 de marzo de 2010


REPRESENTACIÓ ASSOCIACIONS ECOLOGISTES CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ
L'Ajuntament de Castelló, en Ple en sessió plenària de data 28 de maig del 2009, va acordar la creació del Consell Social de la Ciutat de Castelló i va aprovar el Reglament Orgànic relatiu al seu règim jurídic, organització i funcionament.
El Consell Social de la Ciutat de Castelló és, entre altres, un òrgan de participació, una esfera pública de debat sobre la ciutat i el seu futur, un fòrum obert per a promoure estratègies sobre la ciutat de Castelló, sobre la seua situació i sobre els models alternatius del municipi.
* (Es pot consultar l'esmentat Reglament en la pàgina web de l'Ajuntament: http://www.castello.es/, apartat Ajuntament/Normativa/Reglament)
L'article 7.1 relatiu a la composició del Consell de la Ciutat en l'apartat E) lletra q) es referix a la designació de Consellers/res establix que s'elegirà un representant triat per les associacions ecologistes amb seu a Castelló i registrades en la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, designat per mitjà d'elecció directa entre elles.
En data 17.02.10 i reunides les associacions convocades es va procedir a la votació per a triar representant, sent triada l'associació "Amics de la Natura".
Qualsevol persona interessada i/o associació que desitge participar, aportant suggeriments, propostes i/o idees podeu dirigir-vos a:
Amics de la Natura
C/ Mealla, núm. 7
12001-CASTELLÓ
Tel./Fax 964- 26 00 51
Horari de matí: 9.30 h. a 14.00 h.
Facebook:www.facebook.com/pages/Amics-de-la-Natura/148362594769

REPRESENTACIÓN ASOCIACIONES ECOLOGISTAS CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE CASTELLÓN
El Ayuntamiento de Castellón, en Pleno en sesión plenaria de fecha 28 de mayo de 2009, acordó la creación del Consejo Social de la Ciudad de Castellón y aprobó el Reglamento Orgánico relativo a su régimen jurídico, organización y funcionamiento.
El Consejo Social de la Ciudad de Castellón es, entre otros, un órgano de participación, una esfera pública de debate sobre la ciudad y su futuro, un foro abierto para promover estrategias sobre la ciudad de Castellón, sobre su situación y sobre los modelos alternativos del municipio.
* (Se puede consultar el citado Reglamento en la página web del Ayuntamiento: http://www.castello.es/, en el apartado Ayuntamiento/Normativa/Reglamento)
El artículo 7.1 relativo a la composición del Consejo de la Ciudad en el apartado E) letra q) se refiere a la designación de Consejeros/as establece que se elegirà un representante elegido por las asociaciones ecologistas con sede en Castellón y registradas en la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, designado mediante elección directa entre ellas.
En fecha 17.02.10 y reunidas las asociaciones convocadas se procedió a la votación para elegir represente, siendo elegida la asociación "Amics de la Natura".
Cualquier persona interesada y/o asociación que desee participar, aportando sugerencias, propuestas y/o ideas podéis dirigiros a:
Amics de la Natura
C/ Mealla, nº 7
12001-CASTELLÓN
Tel./Fax 964- 26 00 51
Horario de mañana: 9.30 h. a 14.00 h.
Facebook: www.facebook.com/pages/Amics-de-la-Natura/148362594769