MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

20 de octubre de 2010


(Foto:Useras (Castellón))
XIII JORNADES DE CULTURA POPULAR
AGRICULTURA TRADICIONAL (II) EL SECÀ
Data
: 12, 13 i 14 de novembre de 2010
Lloc: Centre Municipal de Cultura, C/ Antoni Maura, 4, 12001-Castelló
Inscripcions: La quota d'inscripció és de 18 euros i dóna dret als actes de les jornades, menjar i excursió. El seu pagament es realitzarà per mitjà de l'ingrés en el següent compte bancari: CAIXA RURAL CASTELLÓ 3114 2299 96 1105374829
El termini d'inscripció finalitza el 5 de novembre del 2010. Es remetrà el butlletí d'inscripció acompanyada del resguard de l'ingrés, al Centre Municipal de Cultura per correu ordinari o al correu: ruben.roman@castello.es
Més informació en la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló: www.castello.es (agricultura)

XIII JORNADES DE CULTURA POPULAR
AGRICULTURA TRADICIONAL (II) EL SECÀ
Fecha:
12, 13 y 14 de noviembre de 2010
Lugar: Centro Municipal de Cultura, C/ Antonio Maura, 4, 12001-Castellón
Inscripciones: La cuota de inscripción es de 18 euros y da derecho a los actos de ls jornadas, comida y excursión. Su pago se realizará mediante el ingreso en la siguiente cuenta bancaria: CAIXA RURAL CASTELLÓ 3114 2299 96 1105374829
El plazo de inscripción finaliza el 5 de noviembre de 2010. Se remitirá el boletín de inscripción acompañada del resguardo del ingreso, al Centro Municipal de Cultura por correo ordinario, o al correo: ruben.roman@castello.es
Más información en la página web del Ayuntamiento de Castellón: www.castello.es (agricultura)