MARJAL DE CASTELLÓN

Divulgación del ecosistema de la marjal de Castellón.

23 de diciembre de 2007NOVES INUNDACIONS A LA MARJAL


Part de la Marjal ha despertat hui (22.12.07) inundada, segons veïns que han contactat amb l'associació molts d'ells, davant de la preocupant pujada del nivell de l'aigua i la impossibilitat d'arribar als seus llars pels camins d'accés han hagut de desplaçar-se a cases de familiars, altres es lamentaven pels danys en els seus cultius, per desgràcia en moltes d'estes zones ja estan acostumats a esta problemàtica quan es produïxen grans precipitacions, però esta vegada mostraven la seua sorpresa donat el nombre de litres arreplegat en la capital, així com al veure inundats terrenys del marge esquerre del camí la Plana (CS-platja) que últimament no patien este problema.
Molts d'eixos veïns ara damnificats tenen una part de responsabilitat de les inundacions al no mantindre netes les séquies, el seu aterrament, abandó de terrenys, etc., però també l'administració té la seua altra part de responsabilitat al romandre passius davant d'estes accions.
No obstant hui en dia està en mans d'eixos mateixos veïns la recuperació de la Marjal i en eixa administració absent fins ara, cal col·laborar amb aquells que reconeixen la necessitat de protegir i regenerar la zona i controlar als que seguixen encabotats a destruir-la.
Per tot açò des de l'associació volem manifestar la nostra preocupació per les repetides inundacions i els danys que ocasionen, mostrar el nostre suport als veïns afectats i insistir a les administracions implicades en la importància de col·laborar i conscienciar per al manteniment d'unes séquies netes, evitar la seua desaparició per aterraments il·legals, planificar les obres públiques de la zona perquè no impedisquen la circulació de l'aigua pels seus llits naturals, en definitiva, SOL·LICITEM una resposta URGENT de les administracions perquè no es repetisquen estos fets perquè amb la conscienciació guanyem tots els habitants de la Marjal.

Podeu veure imatges del día 23.12.07 quan ja havía baixat el nivell de l'aigua i per tant és podía accedir a la zona en: http://picasaweb.google.es/sosmarjal/INUNDACIONSALAMARJAL211207


NUEVAS INUNDACIONES EN LA MARJAL
Parte de la Marjal ha amanecido hoy (22.12.07)inundada, según vecinos que han contactado con la asociación muchos de ellos, ante la preocupante subida del nivel del agua y la imposibilidad de llegar a sus hogares por los caminos de acceso han tenido que desplazarse a casas de familiares, otros se lamentaban por los daños en sus cultivos, por desgracia en muchas de estas zonas ya están acostumbrados a esta problemática cuando se producen grandes precipitaciones, pero esta vez mostraban su sorpresa dado el número de litros recogido en la capital, así como al ver inundados terrenos del margen izquierdo del camino la Plana (CS-playa) que últimamente no sufrían este problema.
Muchos de esos vecinos ahora damnificados tienen una parte de responsabilidad de las inundaciones al no mantener limpias las acequias, su aterramiento, abandono de terrenos, etc., pero también la administración tienen su otra parte de responsabilidad al permanecer pasivos ante estas acciones.
No obstante hoy día está en manos de esos mismos vecinos la recuperación de la Marjal y en esa administración ausente hasta ahora, hay que colaborar con aquellos que reconocen la necesidad de proteger y regenerar la zona y a su vez controlar a los que siguen empeñados en destruirla.
Por todo ésto desde la asociación queremos manifestar nuestra preocupación por las repetidas inundaciones y los daños que ocasionan, mostrar nuestro apoyo a los vecinos afectados e insistir a las administraciones implicadas en la importancia de colaborar y concienciar para el mantenimiento de unas acequias limpias, evitar su desaparición por aterramientos ilegales, planificar las obras públicas de la zona para que no impidan la circulación del agua por sus cauces naturales, en definitiva, SOLICITAMOS una respuesta URGENTE de las administraciones para que no se repitan estos hechos pues con la concienciación ganamos todos los habitantes de la Marjal.

9 de diciembre de 2007ACTUACIONS PENDENTS A LA MARJAL

El passat 29 de novembre del 2007 vam llegir en premsa que el Servei de Biodiversitat de la Conselleria de Territori en col·laboració amb l'Ajuntament havien iniciat una actuació d'emergència per a eradicar en les séquies de la marjalería l'espècie vegetal coneguda com a Jacint d'Aigua. Ens congratulem de la preocupació de les administracions per esta plaga en aquelles séquies on bé per deixadesa o desinformació, els seus propietaris no l'havia eradicat, encara que hem d'agrair a molts altres que sí ho havien fet i que ha evitat que la invasió fora general, potser alguns fent ús de mètodes inadequats i irrespectuosos amb l'ecosistema, imputable potser també a la falta d'informació per part de qui li competisca eixa responsabilitat. Esperem que esta acció no siga un cas aïllat sinó una continuació a les moltes accions que s'han de dur a terme per a regenerar la marjal, així per exemple esperem entre moltes altres accions, que a partir de març vinguen per la zona l'equip de zoòlegs que es dedica a arreplegar tortugues de Florida (espècie que està provocant l'extinció de la tortuga d'aigua, habitant típica de les nostres séquies) del que vam conéixer la seua existència a través de la informació publicada en premsa el 10 d'octubre del 2007, que es plantege la possibilitat de fomentar de manera regulada la plantació de lliris d'aigua (ja que a més de ser element de refugi i nidificació d'aus aquàtiques així com d'aliment (llavors), depura les aigua residuals i en la vora de les séquies actua de contenció de la terra (perquè a penes es realitzen ja treballs de cavat) tan necessaris per a mantindre els marges i llit de les séquies i que en aquells casos que encara es realitzen hauria d'informar-se els agricultors de les èpoques en què no es perjudique l'ecosistema.
En resum que desitgem que els treballs d'eradicació del jacint no siga una acció puntual i aïllada, perquè hi ha molt de treball pendent.
En relació a aquest treball, publiquem a continuació un resum del contingut del projecte presentat per l'Associació davant de l'Ajuntament, conté una visió general de les accions que considerem més urgents per a frenar la degradació de la zona, a l'espera que se s'aplique una regeneració amb una sòlida base científica.

PROPUESTAS PERIODO 2007-2008
LIMPIEZA DE ACEQUIAS
ACTUACIONES:
Brigadas municipales agrícolas: limpieza de las zonas públicas.
Campaña de concienciación de l@s propietari@s para la limpieza y mantenimiento de las acequias que linden con propiedades privadas, así como información técnica sobre delimitación de trabajos en el ecosistema de las acequias para no interferir en su ciclo biológico.
VENTAJAS:
La eliminación de residuos sólidos urbanos que degradan el ecosistema y el entorno.
Eliminación de residuos que obstaculizan en caso de fuertes precipitaciones el curso normal del agua, propiciando mayor posibilidad de inundaciones y sus consecuentes daños materiales y personales.
PRESUPUESTO:
Recursos materiales: Edición folletos informativos dirigidos a los propietari@s: 5000 Uds: 3.000 €
Recursos humanos: Personal brigadas agrícolas de mantenimiento de acequias y caminos.
Colaboración en la coordinación de las zonas a tratar con l@s miembros de la Asociación.
CONTROL URBANÍSTICO
ACTUACIONES:
Inspección semanal de la zona para evitar y en su caso paralizar construcciones, aterramientos y vertidos directos de aguas residuales.
Medios:
Policía Rural (Ecológica) en coordinación con el Dpto. de Urbanismo, así como la colaboración de l@s ciudadan@s, estableciendo un protocolo de actuación para agilizar en la medida legal posible la resolución de estas infracciones de la manera más rápida y eficaz.
VENTAJAS:
Evitar la urbanización incontrolada que repercute negativamente en el ecosistema y en nuevos vertidos de aguas residuales en las acequias. En el caso de aterramientos, evitar una de las principales causas de inundaciones al desaparecer los cauces naturales del curso de las aguas en caso de precipitaciones.
PRESUPUESTO:
Recursos materiales: Información incluida en las 5000 Uds. de los folletos incluidos en el apartado de limpieza de acequias.
- Carteles informativos situados en lugar visible a la entrada de los caminos de la zona (elaborados con materiales reciclables)
Recursos humanos: Policía Rural (Ecológica), Dpto. de Urbanismo.
Colaboración miembros Asociación.
CONTROL NIVEL AGUA DE LAS ACEQUIAS
ACTUACIONES:
Reforzar el control del nivel del agua de las acequias principales con el nivel del resto de acequias de la zona, para evitar las disminuciones bruscas del caudal e incluso su desecación, que provoca la muerte de las especies acuáticas, afectando a su vez al resto de especies dependientes, mediante la ampliación de la zona controlada por los técnicos del Ayuntamiento y de FACSA.
VENTAJAS:
Mantenimiento del caudal necesario para evitar la muerte de las especies acuáticas y especies dependientes.
Ahorro en el servicio de prevención y control de mosquitos, ya que si las acequias están en buen estado la cadena alimenticia se ocupa de la eliminación de las larvas, evitando la proliferación de estos insectos cuya picadura puede resultar muy grave para la salud humana.
Evitar las consecuencias contra la salud pública que pueden provocar la falta de agua y muerte de las especies acuáticas, malos olores, infecciones, etc.
PRESUPUESTO:
Recursos materiales: 0 €
Recursos humanos: Técnicos Ayto. y FACSA.
MEDIDAS CONCIENCIACIÓN PROPIETARI@S Y VISITANTES
ACTUACIONES:
Señales informativas que informen a l@s propietari@s y visitantes:
Propietari@s: información sobre la prohibición de urbanización, aterramientos y vertidos directos de aguas residuales, con el importe máximo de las sanciones, mantenimiento y limpieza de las acequias, respeto al ecosistema (uso racional pesticidas, respeto ciclos biológicos naturales en los trabajos agrícolas y de mantenimiento de acequias)
Visitantes: prohibición caza y pesca en la zona, no depositar residuos sólidos urbanos, respetar el ecosistema e informar sobre su valor ecológico y sobre las sanciones en caso de incumplimiento.
VENTAJAS:
- Evitar la urbanización ilegal, mantenimiento de un entorno limpio, desarrollo sostenible de la zona.
PRESUPUESTO:
Recursos materiales: -Información incluida en los folletos y carteles informativos indicados en el apartado de limpieza acequias y control urbanístico.
Recursos humanos: Propios del Ayto. Colaboración de l@s miembros de la Asociación.
CAMPAÑAS CONCIENCIACIÓN/SENSIBILIZACIÓN ESCOLARES
ACTUACIONES:
Folletos informativos, así como carteles de la fauna y flora de la zona
Visitas guiadas en colaboración con asociaciones y grupos de ornitología para observación de aves, anillamiento, fotografía, etc.
En la Asociación somos conocedores de las campañas que el Ayto. realiza de anillamiento de aves, talleres de construcción de cajas nido, promoción y mejora del Parque Meridiano, por lo que sería sumamente positivo la coordinación de la Asociación con el Grup Au d’Ornitologia y la AA.VV. del Meridiano, para sentar las bases de una futura Aula de Naturaleza de la Marjal y su ecosistema aprovechando las instalaciones del Parque Meridiano y los conocimientos de las entidades mencionadas.
VENTAJAS:
Dando a conocer el ecosistema de la Marjal se aprende a respetarlo, evitando así las pérdidas y gastos económicos que supone entre otros el control urbanístico, vertidos, limpieza e inundaciones.
PRESUPUESTO:
Recursos materiales: - Edición de carteles/folletos para centros escolares (complementarios a los editados sobre la fauna y flora del Parque Meridiano que sí se puede encontrar en las zonas a las que hacemos referencia de la Marjal): 5000 Uds. (folletos) y 2.500 Uds. (carteles): 6.000 €
Recursos humanos: Colaboración con charlas en los colegios por miembros de la Asociación, junto con AAVV del Meridiano y grupos de ornitología.
RESUMEN PRESUPUESTO PROPUESTAS 2007-2008
RECURSOS MATERIALES:
Edición folletos informativos: 5000 Uds..- 3.000 €
Edición carteles /folletos centros escolares: 5000 Uds folletos y 2500 carteles: 6.000 € (complementarios a los editados sobre la fauna y flora del Parque Mediriano que sí se puede observar en las zonas a las que hacemos referencia de la Marjal)
* Observaciones: para reducir el coste, posibilidad de instar a entidades públicas o privadas dedicadas a actividades medioambientales.
Carteles informativos: situados en lugar visible a la entrada de los caminos de la zona. (elaborados con materiales reciclables)
RECURSOS HUMANOS:
No supondría ningún coste económico añadido al Ayto., al aprovechar el personal técnico, brigadas agrícolas, técnicos empresas subcontratas, AA.VV, convenio con grupo de ornitología, con los que ya cuenta.
PROPUESTAS A MEDIO PLAZO
Una vez asentadas las pautas sobre limpieza, control urbanístico, aterramientos, vertidos directos y explotación agrícola sostenible, se propone:
seguimiento de las pautas de "freno inmediato" de la degradación de la zona
establecimiento de ayudas económicas o materiales para la instalación en su caso, en las edificaciones ya existentes de los sistemas necesarios para la depuración óptima de las aguas residuales
bonificaciones fiscales para aquellos propietarios que sigan cultivando sus terrenos y respeten el entorno
recuperación de los manantiales ("ullals") por su valor histórico y ecológico
control de las especies invasoras introducidas en el ecosistema, como consecuencia del estado de las aguas, control de plagas, etc.
introducción de especies autóctonas propias de la zona, que por su degradación han ido despareciendo en las últimas décadas
rutas educativas para uso y disfrute de los escolares y la ciudadana en general, que conecten estas zonas con el Parque Meridiano.
MEDIOS:
personal propio del Ayuntamiento (técnicos, brigadas, policía)
alumn@s escuelas Taller
grupos de ornitología
AA.VV.
Convocatoria de una beca de prácticas de técnico medioambiental y/o biólog@, que realice un estudio base sobre el estado actual y pautas de recuperación del ecosistema de la zona
Voluntariado
CONCLUSIONES
En la Asociación somos conocedores de los trabajos que se han venido realizando desde el Ayuntamiento para delimitar y desarrollar la zona, con la aprobación del PGOU en marzo de 2000 como "zona no urbanizable protegida", de la tramitación administrativa para la contratación de la "Asistencia técnica para la coordinación de todos los trabajos de desarrollo de infraestructuras y de protección medioambiental de acuerdo con la resolución aprobatoria del Plan Especial de la Marjaleria", así como las campañas de divulgación a nivel escolar, con los trabajos sobre la aves de la desembocadura del Río Seco, Parque Meridiano, etc., pero también somos conscientes que el desarrollo de estas iniciativas por motivos legales, administrativos, económicos, etc., conllevan unos plazos de tiempo, que NO DEBEMOS dejar pasar sin llevar a cabo ninguna actuación.
En menos de 50 años han desaparecido la mayoría de las zonas de humedales que comprendía la Marjal. En la actualidad quedan unos pocos reductos que DEBEMOS proteger y regenerar, SIN MÁS DILACIÓN, con medidas de coste económico bajo que sienten las bases para EVITAR SU DESAPARICIÓN y de este modo, lleguen en las mejores condiciones a los trabajos que se puedan desarrollar en un futuro en base al PGOU y el estudio medioambiental.
NO PODEMOS PERMITIR que lo poco que queda desaparezca esperando plazos y trámites. Desde la Asociación queremos colaborar con todas aquellas entidades, tareas, foros y estudios que FRENEN, PROTEJAN y RECUPEREN las zonas que aún nos quedan y que nuestros hijos puedan disfrutarlas y no oír hablar de ellas como UN ECOSISTEMA EXTINGUIDO.
Castellón de la Plana, Octubre-2007

MEDIDAS PENDIENTES EN LA MARJAL
El pasado 29 de noviembre de 2007 leímos en la prensa que el Servicio de Biodiversidad de la Conselleria de Territorio en colaboración con el Ayuntamiento habían iniciado una actuación de emergencia para erradicar en las acequias de la marjalería la especia vegetal conocida como Jacinto de Agua. Nos congratulamos de la preocupación de las administraciones por esta plaga en aquellas acequias donde bien por dejadez o desinformación, sus propietarios no la habían erradicado, aunque debemos agradecer a muchos otros que sí lo habían hecho y que ha evitado que la invasión fuera general, quizá algunos haciendo uso de métodos inadecuados e irrespetuosos con el ecosistema, imputable quizá también a la falta de información por parte de quien le competa esa responsabilidad. Esperamos que esta acción no sea un caso aislado sino una continuación a las muchas acciones que se deben llevar a cabo para regenerar la Marjal, así por ejemplo esperemos entre muchas otras acciones, que a partir de marzo vengan por la zona el equipo de zoólogos que se dedica a recoger tortugas de Florida (especie que está provocando la extinción de la tortuga de agua, habitante típica de nuestras acequias) del que conocimos su existencia a través de la información publicada en prensa el 10 de octubre de 2007, que se plantee la posibilidad de fomentar de manera regulada la plantación de lirios de agua (ya que además de ser elemento de refugio y nidificación de aves acuáticas así como de alimento (semillas), depura las agua residuales y en el borde de las acequias actúa de contención de la tierra (porque apenas se realizan ya trabajos de cavado) tan necesarios para mantener los márgenes y anchura de las acequias y que en aquellos casos que aún se realizan debería informarse a los agricultores de las épocas en las que no se perjudique el ecosistema.
En resumen que deseamos que los trabajos de erradicación del jacinto no sea una acción puntual y aislada, porque hay mucho trabajo pendiente.
En relación a este trabajo, publicamos a continuación (arriba) un resumen del contenido del proyecto presentado por la Asociación ante el Ayuntamiento, contiene una visión general de las acciones que consideramos más urgentes para frenar la degradación de la zona, a la espera que se aplique una regeneración con una sólida base científica.

1 de diciembre de 2007


PRESENTACIÓ CALENDARI "DE LA MARJAL I DE L'ALQUERÍA"


Hui, 1 de desembre del 2007, hem assistit a l'acte de presentació del calendari "de la Marjal i l'Alquerìa" de l'autor Manuel García Vivas, en un entorn realment immillorable com és el Mercat de Sant Antoni, allí hem pogut comprovar l'afecte per tots els hòmens i dones que anònimament han contribuït al desenvolupament cultural, econòmic i social de l'actual Castelló i que no oblida les seues arrels agrícoles i a les que s'ha rendit un senzill però al mateix temps emotiu i merescut homenatge; també s'ha expressat l'actual preocupació per part de les generacions que encara recorden una infància en una marjal cuidada, conservada i respectada, per la desaparició i degradació de la zona.
Així, hem constatat que som molts els que no volem que eixos records d'infància i de paisatges de marjal es convertisquen en un ecosistema extingit per a les generacions futures.
Si voleu veure les imatges del calendari podeu visitar la pàgina www.vivasimatges.comHoy, 1 de diciembre de 2007, hemos asistido al acto de presentación del calendario “de la Marjal y l’Alquería” del autor Manuel García Vivas, en un entorno inmejorable como es el Mercado de San Antonio, allí hemos podido comprobar el afecto por todos los hombres y mujeres que anónimamente han contribuido al desarrollo cultural, económico y social del actual Castellón y que no olvida sus raíces agrícolas y a las que se ha rendido un sencillo pero al mismo tiempo emotivo y merecido homenaje; también se ha expresado la actual preocupación por parte de las generaciones que aún recuerdan una infancia en una marjal cuidada, conservada y respetada, por la desaparición y degradación de la zona.
Así, hemos constatado que son muchos los que no queremos que esos recuerdos de infancia y de paisajes de marjal se conviertan en un ecosistema extinguido para las generaciones futuras.
Si queréis ver las imágenes del calendario podéis visitar la página: www.vivasimatges.com